Zonnesystemen
Zonnepanelen
Omvormers
Montagesystemen
Groepenkasten
Bekabeling
Garanties
Zo werkt het
Stappenplan
BTW terugvragen
Financiering
Subsidies - zakelijk
Ons verhaal
Wie zijn wij?
Waarom Pure Power Solar?
Referenties
Veelgestelde vragen
Zonnesysteem
Voordelen
Financiƫn
Garanties
Installatie
Contact

Algemene voorwaarden Pure Power Port BV

Versie 02.2022

Artikel 1 - Definities en Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, berekeningen, opdrachten, adviezen, offerteaanvragen, en overige gesloten overeenkomsten met Pure Power Port BV (‘PPP’), gevestigd en kantoorhoudende te (6041 GE) Roermond aan de Dionysiusstraat nr. 304, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77588606.
 2. Iedere partij aan wie PPP een offerte uitbrengt en/of waarmee PPP een overeenkomst sluit wordt hierna aangeduid als ‘Wederpartij’.
 3. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van (installatie)werkzaamheden, het opstellen van plan van aanpak, het maken van een ontwerptekening, het maken van berekeningen en/of het leveren van diensten en/of producten.
 4. Een zaak of zaken die door of namens PPP aan Wederpartij worden geleverd ter uitvoering van een Overeenkomst worden hierna aangeduid als ‘Product’.
 5. Werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst worden hierna aangeduid als ‘Werk’.
 6. Indien PPP en Wederpartij van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
 7. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met PPP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 8. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. Wederpartij en PPP treden in overleg teneinde de nietige / vernietigde bepaling te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht worden genomen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt met betrekking tot de formulering van een vervangende bepaling, is PPP gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van overmacht.
 9. Wanneer een Overeenkomst wordt gesloten met een consument zullen de daarvoor geldende dwingende wetsbepalingen door PPP worden gerespecteerd en treden deze in de plaats van eventuele bepalingen in deze Algemene voorwaarden die in strijd zijn met deze dwingende wetsbepalingen, maar blijven de overige bepalingen in deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden.
 11. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens geschreven voor aan PPP gelieerde vennootschappen, bestuurders, functionarissen, werknemers, partners en vertegenwoordigers.
 12. De toepasselijkheid van algemene inkoop- of verkoopwaarden van Wederpartij of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 13. De Nederlandse tekst van de laatste versie van de Algemene voorwaarden is immer bepalend.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van PPP zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De door PPP geoffreerde of bevestigde prijzen gelden slechts voor de in het aanbod, de offerte of in de bevestiging vermelde Producten. Tenzij anders met Wederpartij overeengekomen zijn de prijzen exclusief kosten van vervoer.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 4. Door PPP geoffreerde of bevestigde prijzen zijn onderhevig aan wijziging van externe factoren waar PPP geen zeggenschap over heeft. Prijsverhogingen daarmee verband houdend worden doorberekend indien tussen de datum van de Overeenkomst en de datum van de levering meer dan dertig (30) dagen zijn verstreken of zullen verstrijken.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PPP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat PPP de opdracht heeft aanvaard en bevestigd aan Wederpartij.
 2. Van een aanbod, offerte of Overeenkomst deel uitmakende specificaties, tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, productbeschrijvingen, maten, technische gegevens en andere informatie gelden als een aanduiding bij benadering en binden PPP niet.
 3. Kennelijke fouten in een offerte, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door PPP worden gecorrigeerd.

Artikel 4 - (aanvang) Uitvoering Overeenkomst

 1. Wederpartij is verplicht om PPP tijdig te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PPP zijn verstrekt, heeft PPP het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien PPP werkzaamheden moet uitvoeren omdat Wederpartij heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te stellen, dan zal PPP de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
 4. De uitvoeringstermijn van een Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat Wederpartij de gegevens aan PPP ter beschikking heeft gesteld.
 5. PPP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook, doordat PPP is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Artikel 5 - Subsidie

 1. Indien PPP namens Wederpartij subsidie dient aan te vragen is Wederpartij gehouden PPP daartoe op de door PPP aangegeven wijze een volmacht te verstrekken.
 2. Uitsluitend de subsidiegever dan wel belastingdienst bepaalt of de Wederpartij al dan niet in aanmerking komt voor subsidie respectievelijk belastingteruggaaf. PPP is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van subsidie.
 3. PPP kan geen termijn geven waarbinnen uitsluitsel over een subsidie is te verwachten. Eventueel door PPP in dit verband genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd.
 4. Indien de subsidie wordt toegekend, dient Wederpartij zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de subsidie en andere praktische zaken. 

Artikel 6 - Levering en afname Product

 1. PPP verbindt zich tot levering en Wederpartij verbindt zich tot afname.
 2. Levering en afname vinden plaats ex-works c.q. bedrijfslocatie volgens de meest recente versie van de ICC Incoterms® 2020, tenzij anders is overeengekomen. PPP en Wederpartij spreken af dat indien Wederpartij aan PPP de opdracht geeft om te assisteren bij belading van enig vervoermiddel PPP de last verkrijgt, welke last PPP aanvaardt, om in naam en voor rekening van Wederpartij rechtshandelingen te verrichten, welke rechtshandelingen zien op het aangaan van overeenkomsten met derden in verband met het – doen – (in-/uit-)laden van het betreffende Product.
 3. Indien niet ex-works wordt geleverd en geen bepaalde wijze van verzending is overeengekomen, bepaalt PPP de wijze van verzending en wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden:
  (a) bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van het Product aan de vervoerder;
  (b) bij verzending door een vervoermiddel van PPP: door aflevering of aanbieding hiertoe ten huize of aan het magazijn van Wederpartij dan wel aan het door Wederpartij vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.
 4. PPP en Wederpartij spreken af dat indien Wederpartij aan PPP opdracht geeft het transport van een Product te regelen, PPP de last verkrijgt, welke last PPP aanvaardt, om in naam en voor rekening van Wederpartij rechtshandelingen te verrichten, welke rechtshandelingen zien op het aangaan van overeenkomsten met derden in verband met het – doen – vervoeren van het betreffende Product.
 5. Het risico van het Product gaat op Wederpartij over vanaf het ogenblik van de levering.
 6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van een bepaald Product een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij PPP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PPP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. Indien een bepaalde termijn van verzending van het Product is overeengekomen, is PPP, bij overschrijding van deze overeengekomen termijn, niet gehouden tot enige vergoeding van enige daaruit voortvloeiende schade.
 8. PPP heeft te allen tijde het recht het Product in gedeelten te leveren en vooruitbetaling te verlangen.
 9. Indien levering van (een deel van) de Producten niet (meer) mogelijk is, dan is PPP gerechtigd deze producten te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.
 10. Wederpartij is gehouden het Product binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is PPP gerechtigd om betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien een termijn als bedoeld in deze bepaling niet is overeengekomen, is PPP gerechtigd om de Overeenkomst te doen ontbinden en om schade/betaling te vorderen indien het Product niet binnen vier maanden na de opdrachtbevestiging is afgenomen.
 11. Is Wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient zij voor de uitvoering benodigde informatie(s), instructies en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie(s), instructies en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 

Artikel 7 - Vergoeding en facturatie

 1. PPP heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst recht op een vergoeding. Dit kan een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag zijn. Over eventuele bijkomende kosten zoals reis- en verblijfs-, verzend-, transport-, administratie- en printkosten zullen separaat afspraken worden gemaakt.
 2. PPP doet haar uiterste best de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een tegenvallend resultaat wanneer het door haar gegeven advies of ontwerp door een derde in opdracht van Wederpartij wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald.
 3. Wanneer Wederpartij bij een advies- of ontwerpopdracht – om welke reden dan ook – besluit het advies of ontwerp niet op te volgen c.q. uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
 4. PPP mag van Wederpartij verlangen dat voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot wordt betaald.
 5. PPP is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende deelleveringen en/of fasen uit te voeren en na iedere deellevering of fase een factuur te sturen.
 6. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten het bereik van de Overeenkomst liggen gelden als meerwerk.
 7. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
 8. Wordt de uitvoering van de Overeenkomst vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan PPP, dan is Wederpartij verplicht PPP de afgesproken vergoeding en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
 9. Indien Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan PPP verschuldigde.
 12. Indien Wederpartij met betrekking tot de nakoming van haar verplichtingen in verzuim verkeert dan dienen de werkelijk gemaakte kosten zowel buiten als in rechte door Wederpartij aan PPP te worden vergoed. 

Artikel 8 - Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan de consequentie hiervan zijn dat de in eerste instantie overeengekomen vergoeding wordt verhoogd of verlaagd. PPP zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is PPP gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door PPP en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 3. Wanneer de gewijzigde Overeenkomst niet meteen wordt uitgevoerd, geraakt PPP hierdoor niet in verzuim noch is alsdan sprake van een legitieme grond om de Overeenkomst op te zeggen c.q. te annuleren.
 4. PPP is gerechtigd een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 9 - Inschakeling derden

 1. PPP heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door PPP of door Wederpartij ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. PPP kan advies geven over het inschakelen van derden voor uitvoering van een door haar gegeven advies of gemaakt ontwerp. De rol van PPP zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Wederpartij met deze derde partij. PPP sluit geen overeenkomsten namens de Wederpartij met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. PPP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derde partijen en/of gebreken in een Product dat ter beschikking is gesteld door een derde partij.
 4. Indien PPP uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

 1. PPP is bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de Overeenkomst PPP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van PPP kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan PPP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien PPP tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 11 - Opzegging van de Overeenkomst

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het PPP vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PPP op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 - Overmacht

PPP is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil en of invloed vallend, daaronder begrepen vertraagde levering aan PPP van bij derden bestelde Producten of diensten. In geval van overmacht aan de zijde van PPP worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, is PPP bevoegd de Overeenkomst voor het nietuitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 13 - Installatie- en/of montage werkzaamheden

 1. Omvat de Overeenkomst installatie- en/of montage werkzaamheden, althans werkzaamheden van stoffelijke aard, dan zijn de wettelijke bepalingen omtrent aanneming van werk (titel 12. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing, voor zover daar in deze Algemene voorwaarden niet van wordt afgeweken.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico: (a) voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de in lid 1 van dit artikel genoemde Werk; (b) dat het personeel van PPP en/of door PPP ingeschakelde derde(n) toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien PPP dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan Wederpartij is medegedeeld; (c) dat de toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; (d) dat de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage, dus ook voor de eventuele plaatsing van bouwsteigers; (e) dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. 
 3. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
  leveringen, ook mogelijk voortvloeiend uit gewijzigde overheidsreglementering, die niet tot de
  overeengekomen werkzaamheden van PPP of door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig
  worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege PPP geen vertraging
  ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Wederpartij PPP hiervan tijdig
  in kennis te stellen.
 4. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Wederpartij.
 5. Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door: (a) onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; (b) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht; (c) de aanwezigheid van asbest.
 6. Als PPP, om oorzaken die in de risicosfeer van Wederpartij liggen, niet in staat is om het Werk op de overeengekomen installatiedatum te (laten) verrichten of indien de betreffende werkzaamheden worden vertraagd, dan kan PPP de daaruit voortvloeiende kosten bij Wederpartij in rekening brengen.
 7. Wederpartij is verplicht PPP te waarschuwen als Wederpartij in het uit te voeren Werk een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
 8. Wederpartij kan tot vijf (5) dagen voor de afgesproken datum het Werk aanvang neemt deze eenmaal kosteloos verzetten. Daarna is een vergoeding verschuldigd van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor gemaakte kosten.
 9. Wederpartij stemt er nadrukkelijk en onvoorwaardelijk mee in dat wanneer het Product dient te worden geïnstalleerd of gemonteerd het Werk binnen twee dagen nadat het Product is (af)geleverd bij Wederpartij aanvang kan nemen. In geval Wederpartij een consument betreft verklaart deze nadrukkelijk en onvoorwaardelijk dat zodra het Werk is afgerond, althans de overeenkomst is nagekomen, afstand wordt gedaan van het recht van ontbinding (zoals bedoeld in artikel 17).
 10. Wederpartij is gehouden het door PPP opgeleverde Werk te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat deze haar ter beschikking is gesteld c.q. is opgeleverd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na oplevering schriftelijk aan PPP te worden gemeld.  Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan PPP te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PPP in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient PPP in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 11. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de Overeenkomst blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.
 12. Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde diensten en hetgeen waartoe zij PPP opdracht gegeven heeft.
 13. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 14. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van PPP daardoor gevallen, integraal voor rekening van Wederpartij. 

Artikel 14 - Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Wederpartij (niet zijnde een consument) jegens PPP en de door PPP bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde(n), een (1) jaar.

Artikel 15 - Garanties

 1. Afgegeven garanties hebben alleen betrekking op gebruik in Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. PPP kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren diensten of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Indien de door PPP verstrekte garantie een Product betreft dat door een derde is geproduceerd of vervaardigd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onderhoud daaraan door Wederpartij en/of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPP.
 4. Wederpartij komt evenmin een aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PPP geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 5. Aan door PPP gemaakte berekeningen kunnen geen garanties worden ontleend.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door PPP aan Wederpartij geleverde Product blijft bij PPP zolang Wederpartij niet aan al haar betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens PPP heeft voldaan en gaat pas dan over op Wederpartij, wanneer Wederpartij al haar betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens PPP is nagekomen.
 2. Wederpartij is verplicht om een Product waarop eigendomsvoorbehoud van PPP rust, afgescheiden en als herkenbaar eigendom van PPP te bewaren en met zorg te behandelen. In het bijzonder is Wederpartij verplicht om dit Product op haar eigen kosten en naar behoren tegen schade door brand, water en diefstal te verzekeren tegen nieuwwaarde.
 3. Zolang de eigendom van het Product niet op Wederpartij is overgegaan mag deze het Product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot het Product verlenen.
 4. Wederpartij verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde Product aan PPP toebehoort, indien zij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan haar surseance van betaling is verleend, de Wet schuldsanering natuurlijke personen op haar van toepassing is verklaard of indien enig beslag op haar goederen mocht worden gelegd, PPP hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator / bewindvoerder / gerechtsdeurwaarder mee te delen, dat het Product eigendom is van PPP.
 5. Zonder voorafgaande toestemming van PPP is Wederpartij niet gerechtigd het Product waarop een eigendomsvoorbehoud rust, over te dragen aan derden.  

Artikel 17 - Herroepingsrecht en uitzonderingen

 1. In het geval van “koop op afstand” (de artikelen 230m tot en met 230s van boek 6 BW), geldt voor de consument het volgende: de consument mag de koop van het Product eenzijdig zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na levering van de Producten ontbinden. De consument stelt PPP hiervan op de hoogte via het “Formulier voor herroeping”. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen dertig (30) dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en voor de daaraan verbonden kosten.
 2. Voor het Product die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk.
 3. De niet-consument kan zonder schriftelijke toestemming van PPP geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 1. Indien PPP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. PPP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PPP is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien PPP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PPP beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van PPP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. PPP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van de Producten evenmin als de kosten die met de uitvoering gemoeid zouden zijn als de opdracht van aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PPP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PPP toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. PPP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 19 - Vrijwaring

Wederpartij vrijwaart PPP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan PPP toerekenbaar is. Indien PPP uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden PPP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PPP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PPP en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 20 - Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de gesloten Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen.

Artikel 21 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij PPP en Wederpartij schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft PPP volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databanken) die rusten op de Producten.
 2. Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten op alle geleverde Producten – waaronder ook de door PPP gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten – berusten bij PPP, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 3. Het is Wederpartij niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens of andere aanduidingen omtrent rechten van (intellectuele) eigendom, waaronder doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten, te wijzigen, te kopiëren of te verwijderen of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

Artikel 22 - Persoonsgegevens

PPP behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). PPP heeft ervoor gezorgd dat de door haar ingeschakelde derde partijen verklaren hetzelfde te doen. Indien van toepassing is met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst aangegaan.

Artikel 23 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PPP partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft PPP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.